تیتر ۲۰

انفجار بیروت حاصل فقط ۵۰۰ تن نیترات آمونیوم بوده است/ ۲۲۰۰ تن باقیمانده کجا رفته است؟

گزارش (اف بی آی) نشان می دهد که مقدار انفجار نیترات فقط ۵۰۰ تن بوده است بنابر این۲۲۰۰ تن باقیمانده کجا رفته است؟

کلیدواژه: انفجار بیروت