تیتر ۲۰

فوت ناگهانی پزشک مسئول درمان ناوالنی در روسیه

رئیس دفتر ناوالنی گفت: ماکسیمیشین بیشتر از هر کس دیگری درباره وضعیت آلکسی ناوالنی اطلاع داشت بنا براین نمی توانم احتمال قتل را رد کنم.

کلیدواژه: روسیه