تیتر ۲۰

ایلام/ کشتن ۲ گراز آبستن با ۸ جنین در مهران

شکارچیان ۳ نفر بودند که یک نفر از آنها دستگیر و تحویل مقامات قضایی شهرستان مهران شد و ۲ فرد دیگر متواری هستند و تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

کلیدواژه: