تیتر ۲۰

کرمانشاه/ انفجار مین در سُومار چوپان را مجروح کرد

فرد مجروح شده از عشایر بومی منطقه بوده که در حال تعلیف احشام، با مین مورد نظر برخورد کرده و از ناحیه دست دچار مجروحیت شده است.

کلیدواژه: