تیتر ۲۰

مادر و پسر یکدیگر را به قتل متهم کردند

متهم در تحقیقات منکر جنایت شد و قتل را به گردن مادرش انداخت و مدعی شد که جنایت را او مرتکب شده است.

کلیدواژه: