تیتر ۲۰

سید جمال الدین اسدآبادی الگوی کار جهادی توأم با اخلاص بود

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: سید جمال الدین اسدآبادی الگوی کار جهادی توأم با اخلاص بود و ما باید از این الگو درس بگیریم.

کلیدواژه: