تیتر ۲۰

«فرهنگ مهربانی» زیربنای جامعه نبوی است

تشکیل جامعه گفت و گو محور یکی از آرمان های پیامبرخاتم(ص) در آغاز دوران بعثت است. جامعه ای که با دستور قرآن شکل گرفته و با راه برای تغییرات اساسی در جهان پس از بعثت نیز فراهم ساخت.تغییرات فرهنگی که از عصر پیامبر و با تکیه بر مولفه های اخلاقی رحمت للعا...

کلیدواژه: