تیتر ۲۰

تعیین الزامات اجرایی بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی ابلاغ شد

رئیس جمهور ماده واحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» را ابلاغ کرد.

کلیدواژه: