تیتر ۲۰

فناوری استخراج اتوماتیک و میکروفلویدیک DNA سلولی توسعه یافت

توسعه فناوری استخراج اتوماتیک و میکروفلویدیک DNA سلولی به عنوان دستاورد محققان ایرانی در چهارچوب همکاری مشترک با دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت.

کلیدواژه: