تیتر ۲۰

ابداع ساعتی که سن بیولوژیک را با دقت نشان می دهد

محققان روشی ابداع کرده اند که سن بیولوژیکی ارگانیسم را با دقت بی سابقه ای اندازه گیری می کند.

کلیدواژه: