تیتر ۲۰

واکسن کرونای چین در برابر شاخه برزیلی مقاوم است

تحقیقی در برزیل نشان می‌دهد واکسن چینی کروناوک در مقابل شاخه برزیلی ویروس کرونا تاثیرگذار است.

کلیدواژه: واکسن کرونا کرونا