تیتر ۲۰

شهاب سنگ ۳۰۰ گرمی در مسیر ورودی یک خانه پیدا شد

هفته گذشته شهاب سنگی از آسمان انگلیس رد شد و اکنون یک تکه ۳۰۰ گرمی از آن پیدا شده است.

کلیدواژه: شهاب سنگ