تیتر ۲۰

اصرار شورای وحدت بر کاندیداتوری رئیسی /متکی: اگر رئیسی بیاید دو شورا ادغام می شوند

سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب گفت: عمده پرونده های مهم در قوه قضائیه مستقیم با دولت مرتبط می شوند و اگر دولتی پاکدست حاکم شود قاعدتا پرونده ها در قوه قضائیه سبک می شود.

کلیدواژه: کاندیدا