تیتر ۲۰

متکی عنوان کرد| مطالبه اقشار مختلف از آقای رئیسی برای حضور در انتخابات/درباره نتایج مذاکرات وین تردید جدی داریم

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان گفت: ما شاهد مطالبه اقشار مختلف از آقای رئیسی برای حضور در انتخابات هستیم.

کلیدواژه: انتخابات