تیتر ۲۰

خرید و فروش خودرو در بازارهای غیررسمی رونق گرفت

با وجود بسته بودن نمایشگاه های خودرو در بازارهای غیررسمی معاملات خودرو داغ بوده و هر کس نیازمند خرید خودرو است به آنها مراجعه می کند.

کلیدواژه: