تیتر ۲۰

مدل جدیدی برای تحقیقات درباره بیماری آندومتریوز ارائه شد

محققان کشور با نگاهی به اپی‌ژنتیک اندومتریوزیس در انسان و بررسی متیلاسیون خوشه ژنی همئوباکس انسانی مدل جدیدی برای تحقیقات ارائه کردند.

کلیدواژه: