تیتر ۲۰

۶ کشته در جاجرود تهران بر اثر آتش سوزی کارگاه اسفنج سازی (فیلم)

رئیس اورژانس پردیس: کارگاه از قسمت در خروجی دچار آتش سوزی شده و متاسفانه کارگران راه خروج نداشتند.

کلیدواژه: آتش سوزی