تیتر ۲۰

کشتی بی ناخدای ترجمه آثار ایرانی

در سال‌های اخیر، تا دلتان بخواهد می‌توان تماشاگر آثار ادبی روز جهان در پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها بود اما با مرور یکی دو کتاب از این تعداد پرشمار، می‌توان به میزان کیفیت و سطح ترجمه این آثار پی برد.

کلیدواژه: کشتی