تیتر ۲۰

پذیرش اولین دوره PostDBA دانشگاه تهران

پذیرش دوره عالی PostDBA با رویکر مساله یابی، حل مسئله و نیز توسعه مدل‌های بومی کسب و کار برای اولین بار در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شده است.

کلیدواژه: