تیتر ۲۰

چالش‌های خصوصی سازی در ایران

به نظر می‌رسد اغلب آسیب­های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل44 است.

کلیدواژه: