تیتر ۲۰

چرایی کاهش روزافزون اعتماد مردم به پول ملی

در اینکه تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ما زده است شکی نیست و در این که می باید با همه توان سیاسی در برطرف کردن آن کوشش کنیم، هیچ حرفی نیست. 

کلیدواژه: پول ملی