تیتر ۲۰

قراردادهای صوری اجاره برای فرار از مالیات خانه‌های خالی!

جوان آنلاین نوشت: نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله مسکن'>بازار مسکن متأثر خواهد بود

کلیدواژه: مالیات