تیتر ۲۰

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|سانسور محتواهای انقلابی توسط مدعیان آزادی بیان در شبکه های اجتماعی غربی

سانسور شدید محتوای انقلابی در فضای مجازی توسط شبکه های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام به رویه ای ثابت تبدیل شده است. در این گزارش به این مساله می پردازیم.

کلیدواژه: