تیتر ۲۰

اوضاع کرونا، ترسناک تر از آن است که تصور می شود

کودکان ناقل های بسیار خطرناکی هستند چون ممکن هست در بسیاری از آنها حتی علامت سرماخوردگی نیز وجود نداشته باشد.

کلیدواژه: کرونا