تیتر ۲۰

پاس گل قایدی، بهترین پاس گل هفته

صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا در توئیتر، پاس گل قایدی به نادری را به عنوان بهترین پاس گل هفته انتخاب کرد.

کلیدواژه: