تیتر ۲۰

پلیس آمریکا سومین نیروی نظامی بزرگ جهان

بودجه هنگفت پلیس آمریکا سبب شده تا نیروی پلیس آمریکا پس از ارتش این کشور و ارتش چین، سومین نیروی نظامی بزرگ جهان شناخته شود.

کلیدواژه: پلیس آمریکا