تیتر ۲۰

ضوابط اجرایی قانون بودجه 1400 تصویب شد

هیئت وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور را تصویب کرد.

کلیدواژه: