تیتر ۲۰

کدام کشورها خریدار اصلی برق ایران هستند؟

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: در حال حاضر عراق، افغانستان و پاکستان خریداران اصلی برق از ایران هستند.

کلیدواژه: