تیتر ۲۰

دچار کمبود گندم می‌شویم

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه گندم تغییر دهد.

کلیدواژه: