تیتر ۲۰

طرح قانون بانک مرکزی پس از ۱۲ سال به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد

طرح قانون مرکزی'>بانک مرکزی مشتمل بر ۷۹ ماده و ۱۱ فصل به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس مرکزی