تیتر ۲۰

چارچوب نحوه ارزشیابی پژوهشکده‌های علوم پزشکی طراحی شود

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر لزوم مشخص شدن حیطه‌های فعالیت و طراحی چارچوب نحوه ارزشیابی پژوهشکده‌ها و قابلیت تسری تجارب آنها به سایر پژوهشکده‌ها تأکید کرد.

کلیدواژه: