تیتر ۲۰

روی ترجمه آثار صوتی برنامه‌ریزی کنیم

کتاب‌های صوتی در سال‌های اخیر در بازار نشر کتاب رشد چشم‌گیری داشته‌اند و برخی کتاب‌ها توسط راویان کتاب به صورت صوتی خوانده شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

کلیدواژه: