تیتر ۲۰

تاکید نوروزی بر اهمیت ویژه بازرسی از اماکن ورزشی در موج چهارم کرونا

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی بازرسی از اماکن ورزشی در شرایط موج چهارم شیوع کرونا'>ویروس کرونا تاکید کرد.

کلیدواژه: کرونا