تیتر ۲۰

برخی واژه‌های نظامی مصوب فرهنگستان

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ارتش'>روز ارتش برخی واژه‌های مصوب نظامی و تاریخچه‌ای کوتاه از واژه‌گزینی در این زمینه را منتشر کرد.

کلیدواژه: