تیتر ۲۰

یادداشت در حاشیه تصحیح رتبه اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری| دلیل خردمندی

علی شعبانی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به موضوع تصحیح رتبه اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر ایشان پرداخته است.

کلیدواژه: