تیتر ۲۰

نوعی مورچه‌ برای تبدیل شدن به ملکه، مغز خود را کوچک می‌کند

نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد نوعی مورچه برای تبدیل شدن به ملکه مغز خود را کوچک می‌کند؛ ولی اگر موفق نشود، می‌تواند اندازه مغز را به حالت قبلی بازگرداند.

کلیدواژه: