تیتر ۲۰

تصمیمات هیات مذاکره کننده بدون تصویب در مجلس وجاهت قانونی نخواهد داشت

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی، راستی آزمایی را در حوزه لغو تحریم ها به مجلس سپرده است، گفت: تصمیمات هیات مذاکره کننده بدون تصویب در مجلس وجاهت قانونی نخواهد داشت.

کلیدواژه: مجلس