تیتر ۲۰

آوار خشکسالی بر سر کشاورزان خراسان شمالی

بجنورد-ایرنا- کاهش ۵۴ درصدی میزان بارندگی استان خراسان شمالی در سال زراعی جاری از یک سو و به دنبال آن کاهش آبگیری ۴۵ درصدی سدها به عنوان منابع ذخیره آبی پشتوانه کشاورزی، درآستانه کاشت محصولات بهاری آوار خشکسالی را بر سر کشاورزان این خطه شمالشرق کشور...

کلیدواژه: