تیتر ۲۰

چهار سامانه جدید پدافندی رونمای شدند/ دماوند با ذوالفقار آمد

در رزمایش امارتش'>روز ارتش سامانه موشکی دوربرد دماوند رونمایی شد.

کلیدواژه: