تیتر ۲۰

سایه خشکسالی بر ۹۱ درصد از پهنه خراسان جنوبی

بیرجند - ایرنا - خشکسالی ۲ دهه متوالی بر ۹۱ درصد از پهنه استان کویری خراسان جنوبی سایه انداخته و با توجه به کاهش محسوس بارندگی در سال آبی جاری، کاهش منابع آب زیرزمینی از پیامدهای نگران‌کننده آن است.

کلیدواژه: