تیتر ۲۰

زامهران خرید جدید صنعت نفت آبادان

سینا زامهران که در نیم فصل ابتدایی در پدیده مشهد حضور داشت به تیم صنعت نفت آبادان پیوست.

کلیدواژه: