تیتر ۲۰

نماینده مجلس : آقای رئیسی! این آخرین اخطار است / دفعه بعد ، سند رو می کنم

ایسنا نوشت: محمودوند ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نطق میان دستور خود گفت : آقای رئیسی متاسفانه با کسانی نشست و برخاست می کنید که محرم نظام نبودند و نیستند، از سر دلسوزی برای حفظ نظام اقدام کنید، این آخرین اخطار وکیل مردم لرستان است و دف...

کلیدواژه: نماینده مجلس مجلس