تیتر ۲۰

پیر مارا بوی پیراهن گرفت 

هوشنگ ابتهاج که حالا چند وقتی دست کم پیشوند زنده یاد را هم باید به آن اضافه کنیم سال ها بود که ردای شیخ و قطب بر تن داشت.

کلیدواژه: