تیتر ۲۰

دریغ و تسلی؛ برای «سایه»، شعر فارسی و سیاست

امروز صبح شاعر بزرگ معاصر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه.الف سایه در سن ۹۵ سالگی چشم از جهان فروبست و مهر ختم بر گنجینه سخن گران بهای خود نهاد.

کلیدواژه: