تیتر ۲۰

تجربه ما در مواجهه با مجروحان شیمیایی، همانند کرونا، ناشناخته بود

یکی از پرستاران جانبازان شیمیایی دفاع مقدس گفت: تجربه ما در مواجهه با مجروحان شیمیایی، همانند کرونا، ناشناخته بود و کار مداوا را با مشکل روبرو می‌کرد.

کلیدواژه: کرونا