تیتر ۲۰

ببینید | اشاره رئیسی به برنامه دشمن برای ایجاد ناامنی در ایران

رئیس جمهور: بعد از خداوند متعال من بر خودم لازم می دانم که از مردم بابت همراهی با دولت تشکر کنم.

کلیدواژه: