تیتر ۲۰

وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست/ باید توازن به سرمایه گذاری برگردد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضعیت صنعت خودرو خوب نیست ولی روند اصلاح این صنعت قابل قبول است.

کلیدواژه: