تیتر ۲۰

حبس خانگی یه کارگردان به جرم تجاوز

ایسنا نوشت: یک قاضی ایتالیایی حکم داد پل هگیس کارگردان کانادایی به دلیل شکایت یک زن علیه او به اتهام تجاوز، در حبس خانگی باقی بماند.

کلیدواژه: