تیتر ۲۰

چطور می‌توانید به یارانه همسر اضافه شوید؟

ایسنا نوشت: افرادی که به هر دلیل، زیرمجموعه یارانه همسر خود قرار ندارند می‌توانند به‌صورت جداگانه ثبت نام کنند تا این موضوع در مرحله رسیدگی قرار گیرد.

کلیدواژه: