تیتر ۲۰

بررسی نیازهای فناورانه صنعت معدن در قلب نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲

نمایشگاه اینوتکس با گرایشات علمی و فناوری پل ارتباطى بین بازرگانان، فناوران، صنعت‌گران و محققین کشورهاى گوناگون مى‌باشند که اطلاعات گوناگون در زمینه قیمت‌هاى رقابتى در سطح جهانی،و دستاوردهاى پژوهش علمى و ایده‌هاى اقتصادى در آن مورد تبادل قرار مى‌گیرن...

کلیدواژه: